Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień”

ul. Grzonki 1, 47-400 Racibórz
centrala: 32 415 31 36, 32 415 86 89

sekretariat: tel/ fax: 32 415 20 01
e-mail: sekretariat@zlota-jesien-dps.pl

poniedziałek 11 grudzień 2023
Dostosuj:

OGŁOSZENIE O WEZWANIU DO ODBIORU NIEPODJĘTEGO DEPOZYTU W TERMINIE DO DNIA 04.01.2024 R.

DK.4221.2.7.2023

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej ,,Złota Jesień” w Raciborzu stosownie do treści   art. 6 ust. 5 Ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.U. z 2006r.,  Nr 208, poz. 1537 z póź. zm.) poszukuje spadkobierców i wzywa do odbioru niepodjętego depozytu po zmarłej Pani Kieś Annie, córki Marii i Roberta, urodzona 19.09.1915 roku w Zwonowicach, zmarła 20.07.2008 w Raciborzu. W/w była mieszkanką tutejszego Domu w latach od 13.11.1996 do 20.07.2008.  
Po zmarłej znajdują się środki pieniężne przechowywane na koncie depozytowym Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu.
W/w depozyt wchodzi w skład masy spadkowej i będzie wypłacony uprawnionym spadkobiercom po przedłożeniu w DPS prawomocnego postanowienia sądu  o stwierdzeniu nabycia spadku lub  aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza.
Niepodjęcie depozytu w terminie 3 lat od dnia wywieszenia niniejszego wezwania na tablicy informacyjnej DPS będzie skutkowało jego likwidacją, co oznacza że prawo do depozytu przejdzie na rzecz Skarbu Państwa, na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 października 2006r. art. 5 o likwidacji niepodjętych depozytów po uprzednim przeprowadzeniu postępowania we właściwym miejscowo sądzie. 
Z chwilą likwidacji niepodjętego depozytu na Skarb Państwa przechodzą także wszelkie korzyści i ciężary, jakie depozyt poniósł od dnia, w którym znalazł sięw dyspozycji przechowującego depozyt.                  

Ogłoszenie zamieszczone na tablicy informacyjnej tut. Domu oraz w zakładce DEPOZYTY na stronie internetowej www.zlota-jesien-dps.pl.

Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień”

ul. Grzonki 1, 47-400 Racibórz
centrala: 32 415 31 36, 32 415 86 89

sekretariat: tel/ fax: 32 415 20 01
e-mail: sekretariat@zlota-jesien-dps.pl

Kierownictwo

Dyrektor DPS ” Złota Jesień”
mgr Małgorzata Krawczyńska
tel. 32 415 20 01

Strony obsługiwane są przez sekretariat w dni robocze w godzinach od 7.00 – 15.00.