Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień”

ul. Grzonki 1, 47-400 Racibórz
centrala: 32 415 31 36, 32 415 86 89

sekretariat: tel/ fax: 32 415 20 01
e-mail: sekretariat@zlota-jesien-dps.pl

poniedziałek 17 czerwiec 2024
Dostosuj:

Inspektor Ochrony Danych
Katarzyna Król
ul. Grzonki 1
47-400 Racibórz
telefon: 32 415 31 36 wew. 334
adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) poniżej przedstawiamy klauzulę informującą o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych oraz  przysługujących  Pani/Panu  prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień”w Raciborzu, ul. Grzonki 1, 47-400 Racibórz, zwany dalej Domem, reprezentowany przez Dyrektora;
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym kontakt jest możliwy pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie 32/415 31 36, wew.334;
 3. Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu wykonania swoich zadań realizowanych w interesie publicznym (podstawa z art. 6 ust 1 lit. e RODO), zawarcia umowy (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO) oraz wypełniania obowiązków ustawowych  wynikających z przepisów prawa (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c  RODO),  in.:
  1. realizacji zadań statutowych DPS,
  2. umożliwienia Pani/Panu realizacji praw i obowiązków wymaganych przepisami powszechnie obowiązującego prawa,
  3. obsługi: procesów rekrutacji oraz zatrudnienia pracowników, organizacji staży, praktyk oraz wolontariatu, umów cywilno-prawnych,
  4. realizacji umów z kontrahentami oraz współpracującymi instytucjami,
  5. prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
  6. prowadzenia księgowości oraz sprawozdawczości,
  7. archiwizacji w/w dokumentów oraz danych.
  8. w szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. przetwarzanie wizerunku w postaci filmików lub zdjęć) dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a  RODO).
 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane organom lub instytucjom upoważnionym  z mocy prawa, a także innym podmiotom wyłącznie w celu realizacji naszych ustawowych zadań oraz na podstawie odrębnych przepisów prawa.
 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez okres  niezbędny dla realizacji celu, dla którego zostały zebrane, jednak nie dłużej niż okres wymagany  przepisami prawa, a  dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody są przetwarzane przez okres wskazany w oświadczeniu lub do czasu cofnięcia zgody.
 3. Dane osobowe pozyskane przez Administratora są przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Po spełnieniu celu, do którego dane zostały zebrane będą przechowywane w celach archiwalnych przez okres wynikający z przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w tym w okresie wynikającym z rzeczowego wykazu akt obowiązującego w DPS „Złota Jesień” w Raciborzu oraz kategorii archiwalnej określonej szczególnymi przepisami.
 4. Administrator prowadzi szczególny nadzór nad terenem Domu przy użyciu środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring). Nagrania obrazu Administrator przechowuje przez okres 7 dni.
 5. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. Dane osobowe nie podlegają też profilowaniu.
 6. W związku z przetwarzaniem przez Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu;
  2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
  3. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;4) usunięcia danych.
 7. W celu realizacji powyższych praw może Pan/Pani złożyć pisemny wniosek do Administratora, wykorzystując dane kontaktowe wskazane w pkt.1.
 8. Administrator danych nie zamierza przekazywać  danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. W przypadku podejrzenia lub stwierdzenia przez osobę, której dane dotyczą, że dane osobowe przetwarzane są z naruszeniem przepisów prawa, ma ona prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień”

ul. Grzonki 1, 47-400 Racibórz
centrala: 32 415 31 36, 32 415 86 89

sekretariat: tel/ fax: 32 415 20 01
e-mail: sekretariat@zlota-jesien-dps.pl

Kierownictwo

Dyrektor DPS ” Złota Jesień”
mgr Małgorzata Krawczyńska
tel. 32 415 20 01

Strony obsługiwane są przez sekretariat w dni robocze w godzinach od 7.00 – 15.00.